مدار ساده چشمک زن با LED


مدار شماره 003

چشمک زن ساده با ترانزیستور

 مدار  و نقشه  چشمک زن الکترونیکی که متشکل است از دو ترانزیستور مثبت و منفی که مکمل یکدیگرند و می توانند هر نوع ترانزیستور مشهور مثبت و منفی ای باشند ولی بهتر است به جای ترانزیستور npn ترانزیستور bc107 و به جای ترانزیستور pnp ترانزیستور bc177 قرار دهید
براي دانلود پکيج آموزش تضميني الکترونيک کليک کنيد